Создавайте собственный мессенджер с видеозвонками при помощи QuickBlox

- Advertisement -
Создавайте свой собственный мессенджер с чатом и видеозвонками с помощью QuickBlox

Коммуникационные решения QuickBlox были опробованы и протестированы различными отраслями и некоммерческими организациями, включая электронную коммерцию и банковское дело. Эти службы успешно используют надежные SDK и API для улучшения взаимодействия пользователей на разных платформах.

Многофункциональность решений QuickBlox

Интегрируйте настраиваемые коммуникационные функции, чтобы легко связывать своих клиентов и сотрудников по всему миру, больше можно узнать на сайте quickblox.com. QuickBlox может помочь независимо от того, требуется ли вам чат в реальном времени для обеспечения немедленного контакта, видеоконференцсвязь video call для визуальной демонстрации продукта или услуги или возможность безопасного обмена файлами для обмена важными документами.

Гибкий хостинг от QuickBlox

Компания предлагает различные типы развертывания программного обеспечения в соответствии с потребностями вашей отрасли. Государственные учреждения и жестко регулируемые отрасли, такие как финансы и банковское дело, получают выгоду от безопасных и гибких вариантов хостинга, которые включают локальную установку и частные облака.

Безопасность и отраслевые стандарты

Передовые коммуникационные решения очень гибкие, настраиваемые, масштабируемые и допускают легкую интеграцию. Используйте QuickBlox для повышения эффективности вашего бизнеса за счет более насыщенного, личного и безопасного общения.

QuickBlox предлагает безопасные и совместимые решения для связи в сфере финансов и банковского дела. Настраиваемые API и SDK позволяют использовать множество коммуникационных функций, включая чат в реальном времени и высококачественные видеозвонки, которые персонализируют и улучшают качество обслуживания клиентов. Современные решения для локального и частного облачного хостинга означают, что программное обеспечение может быть развернуто, где угодно, включая ваш собственный веб-сервер, что обеспечивает полный контроль и защиту ваших данных.

Электронная коммерция

Настраиваемый API живого чата, который можно интегрировать в любой тип интернет-магазина или платформу электронной коммерции. Коммуникационные решения QuickBlox позволяют связывать покупателей с продавцами, обмениваться информацией о продуктах, обеспечивать немедленную поддержку клиентов, превращать посетителей веб-сайта в покупателей и стимулировать продажи.

Створюйте свій власний месенджер із чатом та відеодзвінками за допомогою QuickBlox

Комунікаційні рішення QuickBlox були випробувані та протестовані різними галузями та некомерційними організаціями, включаючи електронну комерцію та банківську справу. Ці служби успішно використовують надійні SDK та API для покращення взаємодії користувачів на різних платформах.

Багатофункціональність рішень QuickBlox

Інтегруйте комунікаційні функції, що настроюються, щоб легко зв’язувати своїх клієнтів і співробітників по всьому світу, більше можна дізнатися на сайті quickblox.com. QuickBlox може допомогти незалежно від того, чи потрібний вам чат в реальному часі для забезпечення негайного контакту, відеоконференцзв’язок video call для візуальної демонстрації продукту або послуги або можливість безпечного обміну файлами для обміну важливими документами.

Гнучкий хостинг QuickBlox

Компанія пропонує різні типи розгортання програмного забезпечення відповідно до потреб вашої галузі. Державні установи та жорстко регульовані галузі, такі як фінанси та банківська справа, отримують вигоду від безпечних та гнучких варіантів хостингу, які включають локальну установку та приватні хмари.

Безпека та галузеві стандарти

Передові комунікаційні рішення дуже гнучкі, настроювані, масштабовані та допускають легку інтеграцію. Використовуйте QuickBlox для підвищення ефективності вашого бізнесу за рахунок більш насиченого, особистого та безпечного спілкування.

QuickBlox пропонує безпечні та сумісні рішення для зв’язку у сфері фінансів та банківської справи. API і SDK, що настроюються, дозволяють використовувати безліч комунікаційних функцій, включаючи чат в реальному часі і високоякісні відеодзвінки, які персоналізують і покращують якість обслуговування клієнтів. Сучасні рішення для локального та приватного хмарного хостингу означають, що програмне забезпечення може бути розгорнуте де завгодно, включаючи ваш власний веб-сервер, що забезпечує повний контроль та захист ваших даних.

Електронна комерція

API живого чату, що настроюється, який можна інтегрувати в будь-який тип інтернет-магазину або платформу електронної комерції. Комунікаційні рішення QuickBlox дозволяють пов’язувати покупців із продавцями, обмінюватися інформацією про продукти, забезпечувати негайну підтримку клієнтів, перетворювати відвідувачів веб-сайту на покупців та стимулювати продажі.

- Advertisement -
- Advertisement -